Selecteer een pagina

Artikel 1: Definities 

 1. Opdrachtnemer: Jobien Kleingeld – Creatief denker en doener ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder dossiernummer 76910504. 
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Opdrachtnemer. 
 5. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid/uitvoering 

 1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Opdrachtnemer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 

Artikel 3: Verplichtingen Opdrachtnemer 

 1. Opdrachtnemer garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en goed vakmanschap. 

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer steeds onverwijld schriftelijk, telefonisch of per email op de hoogte van enige wijzigingen in bedrijfs- en/of persoonlijke gegevens.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever verstrekte/geüploade afbeeldingen, informatie, en andere media. 

 3. Zonder toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

 4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever. 

 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 5: Briefing, Offerte en offertekosten

 1. Aan een oriënterend gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële Opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. 
 2. Wanneer Opdrachtgever een offerte aanvraagt zal Opdrachtnemer samen met Opdrachtgever een briefing opstellen. Hierin staat het doel van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk.
 3. De door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte is vrijblijvend en geldt voor 14 (veertien) dagen. m.u.v. een offerte uitgebracht tijdens een competitie. Deze geldt tot 2 maanden. Voorstellen die in een offerte staan zijn eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij de offerte in rekening wordt gebracht.
 4. Wanneer de Opdrachtgever besluit de opdracht aan te passen zal er een nieuw overleg met de Opdrachtnemer komen. De opdrachtnemer kan een aanvullende offerte uitbrengen of er worden nieuwe prijsafspraken gemaakt.

Opdracht

 1. Na het akkoord en de bevestiging van de opdracht, zal Opdrachtnemer een planning en een taakverdeling opstellen. Deze zal worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Na akkoord is opdrachtgever verplicht zich te houden aan gemaakte afspraken en tevens verplicht datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is om tijdige en juiste levering van het product mogelijk te maken. We spreken hier van het aanleveren van materiaal en informatie, en het accorderen van tussentijdse en eind versies van het te ontwikkelen product. 
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 6: Prijzen 

 1. Tenzij bij de overeenkomst anders vermeld, zijn de door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle door Opdrachtnemer uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 7: Levertijd 

 1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Opdrachtnemer wordt ontvangen. 
 2. Alvorens tot plaatsing en openbaarmaking wordt overgegaan, wordt Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld het definitieve product te controleren en goed te keuren.
 3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 8: Wijziging opdracht 

 1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtnemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. 
 3. Als door omstandigheden de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken is Opdrachtnemer niet verplicht deze bestanden over te dragen. Opdrachtnemer heeft recht op betaling voor de reeds gemaakte kosten en arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 4. Het gebruiksrecht blijft bij Opdrachtnemer tot de opdracht geheel wordt betaald.

 

Artikel 9: Rechten van intellectuele eigendom 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle overeenkomst ontwikkelde producten en berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 
 2. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte media te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Opdrachtnemer.
 2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Opdrachtnemer niet nakomt is Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen en/of offline te halen in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden 

 1. Na afronding van de opdracht stuurt de Opdrachtnemer een factuur. Bij grote opdrachten kan Opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen. Dit zal in de offerte worden vermeldt.
 2. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen.  Na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 
 3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente van 11,2% per jaar, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
 4. Bij het door de opdrachtgever niet nakomen van de betalingsverplichtingen worden alle door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en het gebruiksrecht van de geleverde producten uitgesteld tot het moment waarop deze wel zijn nagekomen.
 5. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren 14 (veertien) dagen na de datum op de factuur aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Hiermee wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. 
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
 7. In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Opdrachtnemer vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

 1. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onvolkomenheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn schriftelijk akkoord heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van miscommunicatie of tekortkoming ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet volgens planning aanleveren of niet aanleveren van volledige, juiste en duidelijke input. 
 2. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal geuploade afbeeldingen, informatie, en andere media op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. De door Opdrachtnemer geproduceerde media zijn op een deugdelijke wijze door Opdrachtnemer opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden. 
 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een door Opdrachtnemer ontworpen product niet onderscheidend genoeg is. 
 7. De eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten. 
 9. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade door een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer werkzaam zijn. 
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 

Artikel 13: Overmacht 

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan stremming in het vervoer, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, bedrijfs stoornissen zoals elektriciteit uitval, ziekte en in het geval dat Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14: Duur en beëindiging 

 1. De overeenkomst voor onderhoudscontract(en), content management systeem contract(en) en nieuwsbrief systeem contract(en) wordt aangegaan voor een minimumtermijn van 12 (twaalf) maanden, tenzij anders wordt overeengekomen. Na deze periode worden contract(en) niet stilzwijgend verlengt. Opdrachtnemer neemt contact op met Opdrachtgever om voortgang te bespreken. 
 2. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Opdrachtnemer het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

Artikel 15: Geheimhouding 

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. 

Artikel 16: Faciliteiten

 1. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en werknemers van Opdrachtnemer die ten behoeve van de levering van diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning en faciliteiten bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden. 

Artikel 18: Promotie

 1. Opdrachtnemer heeft de vrijheid om voor opdrachtgever gemaakte producties te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 19: Slotbepalingen 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt. 
 2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 3. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. 
 4. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 
 5. Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.